توصيه‌هاي كلي به دانشجويان :
شايد بخش اعظمي از مشكلات و افت نمرات امتحاني دانشجويان مربوط به نكات ريز و جزئي باشد كه به واسطه ندانستن اين موارد، معمولاً دانشجو نمي‌تواند نتيجه مورد انتظار خود را بدست آورد. در اين بخش سعي شده بخشي از اين اشكالات و خطاهايي كه در ورقه‌هاي امتحاني ديده شده است بيان شود تا از اين رهگذر، دوستان عزيز بتوانند از تجربه ديگران حداكثر استفاده را ببرند. ابتدا يك سري نكات كلي و توصيه‌هاي عمومي بشرح زير بيان مي‌شود:
ورقه امتحاني
1- شايد اولين و مهمترين نكته، دقت در نظم و كيفيت ورقه امتحاني است. تا حد امكان سعي كنيد ورقه امتحاني بدون قلم خوردگي و تميز بوده و پاسخ سوالات به ترتيب در برگه امتحاني درج شود.
2- به هر سوال متناسب با پرسش مطرح شده پاسخ داده شود. يعني اگر در سوالي، از شما خواسته شده، نام ببريد يا بيان كنيد، يعني فقط نام ببريد و از هر گونه توضيحات اضافي خودداري كنيد. و اگر خواسته شده توضيح يا شرح دهيد يعني بايستي مطلب را كامل شرح دهيد.
3- به بارم سوالات دقت كنيد. بارم سوالات بيان كننده ميزان پاسخ شما خواهد بود. براي توضيح بيشتر مثالي بيان مي‌شود. فرض مي‌كنيم مدت زمان امتحان 100 دقيقه تعيين شده است. اين به اين مفهوم است كه براي هر نمره حداكثر 5 دقيقه وقت تعيين شده است. لذا اگر ديديد پاسخي كه براي اين سوال داريد 20 دقيقه زمان مي‌برد مطمئن باشيد كه سوال را اشتباه متوجه شده‌ايد و برعكس.
4- به آنچه كه مساله از شما خواسته دقت كنيد. گاهاً چيزي را بدست مي‌آوريد كه مساله از شما نخواسته است و اين باعث اتلاف وقت خواهد شد.
5- بعضي وقت‌ها دانشجويان با ديدن شكل مدار در يك مساله، از روي عادت شروع به حل مساله مي‌كنند در حالي كه ممكن است خواسته مساله چيز ديگري باشد.


اشكالات و خطاهاي رايج دانشجويان در برگه‌هاي امتحاني :

درس الكتروتكنيك :
1- منظور از ضريب توان يعني cosθ بعضي از دانشجويان به اشتباه آن را معادل θ مي‌دانند و دوباره از اين عدد Cos مي‌گيرند كه باعث مي‌شود محاسبات اشتباه پيش رود.
2- حتما براي جمع اعداد مختلط لازم است آنها را در شكل دكارتي با هم جمع يا تفريق كرد و در مد قطبي ضرب و تقسيم كه اين نكته بعضي وقت‌ها مورد غفلت واقع مي‌شود.
3- اگر در مسائل فصل سه فاز دياگرام تك خطي و نوع بار بصورت توان داده شده است، به هيچ وجه وارد محاسبات جريان و ولتاژ فازي و خطي نشويد. بهترين راه استفاده از روابط مثلث توان است.
4- اگر در مدارهاي سه فاز نوع اتصال براي منبع يا بار، داده نشده است نمي‌توانيد خودتان براي آنها اتصال ستاره يا مثلث در نظر گرفته و مساله را حل كنيد. در اين مواقع از روابطي استفاده كنيد كه نياز به نوع اتصال نداشته باشد. مانند روابط توان با كميت‌هاي خطي يا روابط مثلث توان.
5- توانهاي حقيقي با هم جمع پذير هستند و توانهاي مومومي يا راكتيو باهم، اما نميتوان توانهاي ظاهري يا S را با هم جمع كرد، چون توان ظاهري برداري با زاويه θ است.
6- بعضاً در مدارهاي سه فاز روابط بصورت تكفاز نوشته مي‌شود كه بايد به اين نكته دقت كرد.
7- در بعضي مسائل، عددي براي توان ذكر مي‌شود و تنها واحد توان داده شده است، تشخيص نوع توان تنها از روي واحد امكان پذير است. مثلاً گفته شده باري داريم با توان KVA 100 (يعني توان ظاهري S) يا باري داريم با توان KW 100 (يعني توان حقيقي)
8- گاهاً فراموش مي‌كنند بعضي از كميت‌ها پيشوند دارند مانند KW 10 اين يعني W 10000
9- مدار معادل مغناطيسي درست رسم نشده است، لذا همه محاسبات رياضي به كل اشتباه خواهد بود.
10- گاهاً مدار معادل مغناطيسي درست رسم شده ولي مقاومت مغناطيسي معادل بطور صحيح بدست نيامده است و تنها مقاومت‌ها با هم جمع شده‌اند.
11- براي محاسبه رلوكتانس مغناطيسي فاصله هوايي از ضريب نفوذ مغناطيسي نسبي μr استفاده مي‌شود.
12- براي محاسبه طول مسير شار مغناطيسي از واحد سانتیمتر (cm) استفاده مي‌شود، كه بايد حتما تبديل به متر شود.
13- كميت‌هاي يكسان را با واحدهاي مختلف با هم جمع مي‌كنند. مانند جمع كردن Ω و kΩ
14- اگر مدار معادل تقريبي خواسته شده، مدار معادل كامل رسم مي‌شود. يعني گاهاً به صراحت Req خواسته مي‌شود كه اين پارامتر تنها در مدار معادل تقريبي ترانس وجود دارد نه در مدار معادل كامل.
15- كلاً اوليه و ثانويه ترانس براي بعضي از دانشجويان تفاوتي ندارد و به راحتي المان‌ها را در هر طرف كه بخواهند قرار مي‌دهند.
16- براي انتقال امپدانس‌ها از اوليه به ثانويه يا ثانويه به اوليه از نسبت a به جاي مجذور a استفاده مي‌كنند.

درس الكترونيك صنعتي :
1- شكل موج‌ها و نمودارها بدون مشخص نمودن محورها رسم شده است. لذا بعضي اوقات تشخيص ولتاژ و جريان يا ساير پارامترها امكان پذير نيست.
2- شكل موج سه فاز بصورت صحيح رسم نمي‌شود. بنابراين وقتي شكل موج ورودي درست نباشد، تعيين شكل موج خروجي عملاً غيرممكن و اشتباه خواهد بود. شكل موج‌هاي سه فاز در حالت صحيح بايد با هم اختلاف فاز 120 درجه داشته باشند.
3- برخي مواقع براي سوالاتي كه جواب كاملاً مشخص دارند توضيحاتي عمومي داده مي‌شود. اين توضيحات گرچه في نفسه صحيح است ولي پاسخ سوال ما نيست و نمره تعلق نمي‌گيرد.
4- گاهي اوقات جملات و كلمات عمومي ذكر مي‌شود كه مشخص نيست اشاره به چه چيزي است. مثلاً در پاسخ به سوالي در مورد يك مبدل نوشته شده ورودي با خروجي برابر است! همانطور كه مي‌دانيم مبدل‌ها داراي چندين ورودي و خروجي هستند و در وصرتي اين پاسخ صحيح است كه همه ورودي‌ها با همه خروجي‌ها برابر باشند كه معمولاً اين چنين نيست.
5- پاسخ بعضي سوالات بدون شكل موج يا رسم مدار عملاً خيلي مفيد واقع نخواهد شد. توصيه مي‌شود براي سوالات مدار مربوطه رسم و شكل موج‌هاي ورودي و خروجي ترسيم و محاسبات يا پاسخ سوالات به كمك اين دو شكل بيان شوند.
6- بعضي اوقات هم اتفاق مي‌افتد كه فقط مدار يا شكل موج بدون هيچگونه توضيحي رسم مي‌شود كه در اين صورت طبق بارم تعيين شده، در صورت صحيح بودن بخشي از نمره تعلق خواهد گرفت.
7- باياس مستقيم بودن المان‌هاي الكترونيك صنعتي مانند تريستور دليل بر روشن شدن آن نيست. حتما لازم است فرمان آتش صادر شود كه لازم است به اين نكته دقت شود.
8- حفاظت المان‌هاي الكترونيك صنعتي در دو بخش قدرت و فرمان بصورت مجزا صورت مي‌گيرد كه برخي اوقات اين دو با هم اشتباه گرفته مي‌شود.
9- براي مدارهاي رسم شده، نوع منبع ورودي (ac يا dc) تعيين شود.
10- بعضي مواقع براي حل مسائل، اعداد داده شده بطور صحيح در معادلات داده شده جايگذاري مي‌شود ولي پاسخ‌هاي نهايي اشتباه است. هر چند به اين نوع پاسخ‌ها بسته به مرحله عمليات بخشي از نمره داده مي‌شود ولي بيان گر اين است كه دانشجويان خيلي به رياضي مسلط نيستند.


درس مدارهای فرمان :
1-
2-
3-
4-
5-


درس کارگاه برق :
1-
2-
3-
4-
5-


درس ماشین‌های الکتریکی - 1 :
1-
2-
3-
4-
5-


درس ماشین‌های الکتریکی - 2 :
1-
2-
3-
4-
5-
در اين قسمت سعي شده نمونه سوالات امتحاني كه در ترم‌هاي قبل در آزمون‌هاي پاياني داده شده براي آشنايي بيشتر دانشجويان ارائه شود.
در آينده نزديك سعي خواهم كرد نمونه سوال بيشتري در مورد درس‌هاي ارائه شده خودم از دانشگاه‌هاي معتبر داخلي و خارجي در اينجا قرار دهم تا دانشجويان با نحوه سوالات دانشگاه‌هاي مختلف آشنا شوند.
توصيه مي‌كنم تنها به اين سوالات اكتفا نكنيد بلكه كل مطالب درسي بايد مطالعه شود.
| صفحه نخست | لینک‌های مرتبط | نقشه سایت | حریم شخصی کاربران | حسین غفارپور