مسائل فصل سوم درس الکترونیک صنعتی کموتاسیون تریستور (فصل هفتم کتاب رشید):

1- در کموتاسیون خود بخود، ولتاژ اولیه خازن برابر 600 ولت، ظرفیت خازن 40 میکرو فاراد و سلف 10 میکرو هانری می‌باشد. مقدار پیک جریان تشدید و زمان هدایت تریستور T1 را بدست آورید. (مساله یک کتاب رشید)

2- در مدار کموتاسیون خود بخود، اگر ولتاژ منبع 600 ولت، ولتاژ اولیه خازن صفر ظرفیت خازن 50 میکرو فاراد، سلف 20 میکرو هانری و جریان بار 350 آمپر باشد:
الف) ولتاژ و جریان پیک خازن
ب) زمان هدایت تریستور T1
(مساله سه کتاب رشید)

3- در مدار کموتاسیون ضربه، ظرفیت خازن برابر 20 میکرو فاراد می‌باشد. ولتاژ منبع ورودی بین 180 تا 220 ولت و جریان بار بین 50 تا 200 آمپر متغیر است. مقادیر حداقل و حداکثر زمان خاموشی امکان پذیر تعیین کنید. (مساله چهار کتاب رشید)

4- در مدار کموتاسیون ضربه با بار اهمی خالص، ولتاژ منبع ورودی برابر 220 ولت، ظرفیت خازن 20 میکرو فاراد و مقاومت بار 10 اهم است. زمان خاموشی مجاز مدار را محاسبه کنید. (مساله هشت کتاب رشید)

5- در مدار کموتاسیون پالس تشدید، ولتاژ منبع ورودی 200 ولت، جریان بار 150 آمپر، ظرفیت خازن 20 میکرو فاراد و اندوکتانس سلف 4 میکرو هانری می‌باشد مقدار پیک جریان تشدید تریستور T3 و زمان خاموشی مجاز مدار را حساب کنید. (مساله نه کتاب رشید)

| صفحه نخست | لینک‌های مرتبط | نقشه سایت | حریم شخصی کاربران | حسین غفارپور