پروژه‌‌هاي شبيه سازي درس الکترونیک صنعتی:

در انجام پروژه‌هاي شبيه سازي به نكات زير دقت شود:
 • ارائه گزارش با ساختار استاندارد (خلاصه، مقدمه، مدار، نتایج شبیه سازی، مقایسه و بحث، نتیجه گیری)
 • ارائه فایل‌های شبیه سازی الزامی است.
 • انجام پروژه‌ها به صورت انفرادی است. لطفا از کپی برداری پرهیز شود.
 • در صورتی که برخی موارد و پارامترها در صورت پروژه مشخص نشده است، با فرض خود آن را در نظر گرفته و در گزارش اعلام کنید.
 • از نرم افزار Matlab/SimuLink براي شبيه سازي استفاده شود.

1-بررسي طيف هارمونيكي يكسوساز تمام موج تكفاز كنترل شده:
 • طراحی مدار قدرت و فرمان
 • ولتاژ ورودي با مقدار موثر 220 ولت و فركانس 50 هرتز
 • شبیه سازی برای زوایای آتش 30 و 120 درجه با بار اهمی خالص R=5 Ω
 • شبیه سازی برای زوایای آتش 120 و 150 درجه با بار سلفی خالص L=20 mH
 • شبیه سازی برای زوایای آتش 45 و 140 درجه با بار اهمی سلفی R=5 ΩوL=20 mH
 • رسم شکل موج‌های ولتاژ ورودی، ولتاژ خروجی، جریان خروجی، ولتاژ دو سر تریستورها
 • رسم طيف هارمونيكي جريان ثانويه ترانس يا همان جريان ورودي مبدل با استفاده از ابزار FFT Analisis


2-بررسي طيف هارمونيكي يكسوساز نيم موج تكفاز كنترل شده:
 • طراحی مدار قدرت و فرمان
 • ولتاژ ورودي با مقدار موثر 220 ولت و فركانس 50 هرتز
 • شبیه سازی برای زوایای آتش 30 و 120 درجه با بار اهمی خالص R=5 Ω
 • شبیه سازی برای زوایای آتش 120 و 150 درجه با بار سلفی خالص L=20 mH
 • شبیه سازی برای زوایای آتش 45 و 140 درجه با بار اهمی سلفی R=5 ΩوL=20 mH
 • رسم شکل موج‌های ولتاژ ورودی، ولتاژ خروجی، جریان خروجی، ولتاژ دو سر تریستورها
 • رسم طيف هارمونيكي جريان ثانويه ترانس يا همان جريان ورودي مبدل با استفاده از ابزار FFT Analisis


3- مدار کنترل کننده ولتاژ متناوب سه فاز تمام موج:
 • طراحی مدار قدرت و فرمان
 • ولتاژ ورودي با مقدار موثر 220 ولت فازي (380 ولت خط) و فركانس 50 هرتز
 • شبیه سازی برای زوایای آتش 30 ، 60 ، 90 ، 120 درجه با بار اهمی خالص R=5 Ω
 • شبیه سازی برای زوایای آتش 90 و 120 درجه با بار سلفی خالص L=20 mH
 • رسم شکل موج‌های ولتاژهای ورودی سه فاز، ولتاژ خروجی فاز اول


4- مدار کنترل کننده ولتاژ متناوب سه فاز نیم موج (تریستوری- دیودی):
 • طراحی مدار قدرت و فرمان
 • ولتاژ ورودي با مقدار موثر 220 ولت فازي (380 ولت خط) و فركانس 50 هرتز
 • شبیه سازی برای زوایای آتش 30 ، 60 ، 90 ، 120 درجه با بار اهمی خالص R=5 Ω
 • شبیه سازی برای زوایای آتش 90 و 120 درجه با بار سلفی خالص L=20 mH
 • رسم شکل موج‌های ولتاژهای ورودی سه فاز، ولتاژ خروجی فاز اول


5- بررسي طيف هارمونيكي مدار یکسو کننده سه فاز نیم موج كنترل شده ):
 • طراحی مدار قدرت و فرمان
 • ولتاژ ورودي با مقدار موثر 220 ولت فازي (380 ولت خط) و فركانس 50 هرتز
 • شبیه سازی برای زوایای آتش 60 و 120 درجه با بار اهمی سلفي R=5 Ω و L=20 mH
 • مبدل با يك ترانس از نوع اوليه مثلث و ثانويه ستاره زمين شده به مبدل وصل شده است
 • رسم شکل موج‌های ولتاژ و جريان ورودی سه فاز در ثانويه ترانس و اوليه ترانس
 • بررسي طيف هارمونيكي جريان ثانويه ترانس در ثانويه و اوليه ترانس


6- مدار یکسو کننده سه فاز تمام موج (پل تمام تریستوری):
 • طراحی مدار قدرت و فرمان
 • ولتاژ ورودي با مقدار موثر 220 ولت فازي (380 ولت خط) و فركانس 50 هرتز
 • شبیه سازی برای زوایای آتش 30 ، 60 ، 90 ، 135 درجه با بار اهمی خالص R=5 Ω
 • شبیه سازی برای زوایای آتش 90 و 135 درجه با بار سلفی خالص L=20 mH
 • افزودن خازن به ظرفیت 4700 میکروفاراد به خروجی به عنوان فیلتر ولتاژ خروجی و تکرار مراحل فوق
 • رسم شکل موج‌های ولتاژهای ورودی سه فاز، ولتاژ خروجی فاز اول


7- مدار یکسو کننده سه فاز نیم موج (پل تریستوری دیودی):
 • طراحی مدار قدرت و فرمان
 • ولتاژ ورودي با مقدار موثر 220 ولت فازي (380 ولت خط) و فركانس 50 هرتز
 • شبیه سازی برای زوایای آتش 30 ، 60 ، 90 ، 120 درجه با بار اهمی خالص R=5 Ω
 • شبیه سازی برای زوایای آتش 90 و 120 درجه با بار سلفی خالص L=20 mH
 • افزودن خازن به ظرفیت 4700 میکروفاراد به خروجی به عنوان فیلتر ولتاژ خروجی و تکرار مراحل فوق
 • رسم شکل موج‌های ولتاژهای ورودی سه فاز، ولتاژ خروجی فاز اول


8- مدار یکسو کننده نيم موج سه فاز كنترل شده(سه تریستوری):
 • طراحی مدار قدرت و فرمان
 • ولتاژ ورودي با مقدار موثر 220 ولت فازي (380 ولت خط) و فركانس 50 هرتز
 • شبیه سازی برای زوایای آتش 30 ، 60 ، 90 ، 120 درجه با بار اهمی خالص R=5 Ω
 • شبیه سازی برای زوایای آتش 90 و 120 درجه با بار سلفی خالص L=20 mH
 • افزودن خازن به ظرفیت 4700 میکروفاراد به خروجی به عنوان فیلتر ولتاژ خروجی و تکرار مراحل فوق
 • رسم شکل موج‌های ولتاژهای ورودی سه فاز، ولتاژ خروجی فاز اول


| صفحه نخست | لینک‌های مرتبط | نقشه سایت | حریم شخصی کاربران | حسین غفارپور